TERAPIE DLA DZIECI

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Są to zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi takimi jak: DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA, inne. 

Jestem nie tylko terapeutą pedagogicznym, ale też nauczycielem posiadającym wieloletnie doświadczenie pracy zawodowej w przedszkolu i szkole. To ogromny atut, ponieważ praca  w przedszkolu, tzw. “zerówce” i klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej pozwoliła mi  doświadczyć jak od podstaw wygląda  droga edukacyjna  dziecka, które boryka się  z wieloma trudnościami i ograniczeniami. 

Dziecko tzw. ryzyka dysleksji można już rozpoznać bardzo wcześnie, dlatego warto podejmować działania profilaktyczne i nie czekać na “pożar”.
W Internecie jest wiele artykułów o tematyce specyficznych zachowań dzieci ryzyka dysleksji. Warto, będąc rodzicem lub nauczycielem, którzy chcą rozwiać swoje niepokoje i podnieść świadomość w tym zakresie o zainteresowanie się tą tematyką. 

Jestem propagatorką takiego podejścia i zwolenniczką wczesnej diagnozy i wsparcia dziecka w początkowych latach jego życia tak, aby potem zminimalizować porażki i niepowodzenia szkolne.

Mając okazję pracy ze studentami pedagogiki uświadamiałam im jak ogromna spoczywa na nich odpowiedzialność za uważność i udzielanie wczesnego wspomagania dziecka w obszarach, które tego wymagają.

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest dostosowany do możliwości dziecka i uwzględnia zalecenia  zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

 Podczas zajęć prowadzone są:

 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • ćwiczenia doskonalące technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu
 • ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu
Podczas prowadzonych zajęć indywidualnych lub zespołowych (maksymalnie 5 osób) korzystam  z dostępnych nowatorskich metod nauczania. Indywidualnie dobieram ćwiczenia/aktywności do potrzeb i możliwości dziecka stosując zasadę stopniowania trudności i systematyczności
w małych krokach

Najlepsze efekty w pracy z dzieckiem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  uzyskamy pracując na zajęciach 
2 x 60min.  w tygodniu (indywidualnie i  w grupie terapeutycznej) oraz minimum pół godziny pracy dziennie (w domu z rodzicami)  w pozostałe dni wg propozycji terapeuty.

Zajęcia trwają 60 min. Koszt: 80 zł

Terapia ręki

Celem działań terapeutycznych w tym obszarze jest usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu satysfakcjonującego poziomu w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej
i grafomotoryki poprzez:
 • rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej;
 • rozwijanie koordynacji obustronnej;
 • usprawnianie sprawności ruchowej całej kończyny górnej;
 • doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki;
 • trening umiejętności chwytu;
 • doskonalenie techniki pisania;
 • poprawa koncentracji;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez budzenie wiary we własne możliwości.

Terapie trwają 60 min. Koszt: 80 zł

pexels-olia-danilevich-5088181
pexels-cottonbro-4039202

Dla kogo?

Terapia ręki przeznaczona jest zasadniczo dla dzieci, u których stwierdza się:

 • trudności manualne (np.: wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
 • trudności grafomotoryczne (kreślą niedokładne kreślenie szlaczków, niechęć do różnorodnych prac plastycznych),
 • obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, wolne tempo pisania itp.),
 • osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
 • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego – ściskanie za mocno albo trzymanie za lekko),
 • niedostosowane do zadania tempo ruchów, które należy wykonać.

Źródło: https://www.dawar-terapia.pl/terapia-reki/

Uwolnij swój potencjał

Typ zajęć rozwijających opartych na podstawie Programu Terapeutycznego dla dzieci o specyficznych i specjalnych potrzebach “UWIERZ W SIEBIE”.

Sa to zajęcia, które poprzez łączenie różnych aktywności wzmacniają dziecko emocjonalnie, poszerzają jego zakres kompetencji komunikacyjnych i relacyjnych, doskonalą jednocześnie funkcje odpowiedzialne za pisanie i czytanie. Podczas zajęć wykorzystywana jest  interaktywna podłoga  FunnFloor.

Więcej tutaj: www.funfloor.pl

Zajęcia trwają 60 min. Koszt: 80 zł

Spotkania odbywają się online lub stacjonarnie w – Jawidz, Łuszczów, Lublin.
Jest możliwość umówienia się na wizytę w domu osób zainteresowanych konsultacją lub terapią.

Zapraszamy do kontaktu w celu wybrania optymalnej opcji

INNE METODY KONTAKTU: